Ordbok

This is the glossary for Piwik, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data. About.

Lär dig mer om de vanligaste termerna för att få ut mest av Piwik Analytics: Variabler och Rapporter.

% Search Exits (Händelser)

Procentandelen besök som lämnade webbplatsen efter att ha sökt efter detta nyckelord i din webbplats sökmotor.
exit_rate (API)

Amendments

The number of times your visitors amended this field in total. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_amendments (API)

Andel interaktioner

Förhållandet mellan innehållsvisningar och interaktioner.
interaction_rate (API)

Användare

Antal användare inloggade på din webbplats. Detta är antalet unika aktiva användare som har ett användar-ID satt (via funktionen för språningskod 'setUserId').
nb_users (API)

Avg. field size

The average field size of this text field. Also includes text sizes of visitors that did not submit the form. Blank text fields (size 0) are ignored in the average calculation.
avg_field_size (API)

Avg. field size on conversion

The average field size of this text field when a visitor entered some text, submitted the form afterwards, and converted it.
avg_field_size_converted (API)

Avg. field size on submit

The average field size of this text field when a visitor entered some text and submitted the form afterwards.
avg_field_size_submitted (API)

Avg. field size when unsubmitted

The average field size of this text field when a visitor entered some text but did not submit the form afterwards.
avg_field_size_unsubmitted (API)

Avg. hesitation time

The average amount of time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
avg_field_hesitation_time (API)

Avg. position

Average position of your website in the search engine results list (for this keyword).
position (API)

Avg. time spent

The average amount of time spent on this field when a visitor interacted with it. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
avg_field_time_spent (API)

Avvisningar

Antal besök som började och slutade på denna sida. Detta innebär att besökaren lämnat webbplatsen efter att ha besökt denna sidan.
entry_bounce_count (API)

Avvisningsfrekvens

Andelen besök som bara hade en enda sidvisning. Detta innebär att besökaren lämnat webbplatsen direkt från målsidan.
bounce_rate (API)

Avvisningsfrekvens (Händelser)

Andelen besök som startade på denna sida och lämnade webbplatsen direkt.
bounce_rate (API)

Besök

If a visitor comes to your website for the first time or if they visit a page more than 30 minutes after their last page view, this will be recorded as a new visit.
nb_visits (API)

CTR

Clickthrough rate: A ratio showing how often people who see a search engine results page with a link to your website, end up clicking it.
ctr (API)

Changes

The number of times a visitor has changed this field. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_changes (API)

Clicks

A click is counted each time someone clicks on a link pointing to your website on a search engine results page.
nb_clicks (API)

Content Interactions

Antalet gånger ett innehållsblock har interagerats med (t.ex. ett "klick" på en banner eller annons).
nb_interactions (API)

Cursor rate

The number of times cursor keys was used on this field after a user interacted with it. This metric is only available for text fields.
field_cursor_rate (API)

Cursors

The number of times your visitors have used any of the cursor keys on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_cursor (API)

Deletes

The number of times your visitors have used the backspace or delete key on this field. This metric is only available for text fields.
nb_field_deletes (API)

Deletion rate

The percentage of times either a backspace or delete key was used when a field was changed. This metric is only available for text fields.
field_delete_rate (API)

Drop offs

The number of times a visitor interacted with this field last when they did not submit the form.
nb_field_dropoff (API)

Entries

The number of times a visitor has interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_entries (API)

Exit Rate

The percentage of visits that have left your website or app after this interaction.
exit_rate (API)

Field conversions

The number of times the field was shown when a form was converted. It does not mean a visitor actually interacted with this field.
nb_field_views_converted (API)

Field submissions

The number of times this field was shown when the form was submitted. It does not mean a visitor has actually interacted with this field.
nb_field_views_submitted (API)

Form amendment rate

The number of times this field was amended after changing it initially. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
field_amendments_rate (API)

Form avg. hesitation time

The average time a visitor hesitated to start interacting with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
avg_form_time_hesitation (API)

Form avg. time spent

The average time a visitor spent on a form. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
avg_form_time_spent (API)

Form avg. time to conversion

The average time it took a visitor to convert a form. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
avg_form_time_to_conversion (API)

Form avg. time to first submit

The average time it took a visitor to submit this form for the first time. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
avg_form_time_to_first_submission (API)

Form conversion rate

The number of times a form starter has converted the form.
form_conversion_rate (API)

Form conversions

The number of times this form was completed successfully.
nb_form_conversions (API)

Form re-submitter rate

The percentage of submitters that have submitted this form at least a second time. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
form_resubmitters_rate (API)

Form re-submitters

The number of form viewers that have re-submitted a form at least once. This means a visitor first submitted a form, and then submitted it again. For example a re-submit might happen when there were form validation errors. When this number is high, something might not be clear about your forms.
nb_form_resubmitters (API)

Form starters

The number of form viewers that have started interacting with a form at least once. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starters (API)

Form starters rate

The percentage of times a visitor has viewed a page where this form was included and then started interacting with it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
form_starters_rate (API)

Form starts

The number of times a visitor has started interacting with a form after viewing it. This means a visitor has for example focused or changed a form field. If auto focus for a form field is enabled, a visitor first needs to focus another field or needs to actually start changing a field before it counts as a start.
nb_form_starts (API)

Form submissions

The number of times a form was submitted in total. If a visitor submitted a form 10 times, and another visitor 3 times, it will show 13 total form submissions.
nb_form_submissions (API)

Form submitter rate

The number of times a form starter has submitted the form.
form_submitter_rate (API)

Form submitters

The number of form viewers that have submitted a form at least once.
nb_form_submitters (API)

Form viewers

The number of visitors that have viewed a page where this form was included at least once. When a visitor converts a form, and views the same form afterwards again, it counts a new viewer.
nb_form_viewers (API)

Form views

The number of times your visitors have viewed a page where this form was included.
nb_form_views (API)

Funnel abandoned rate

The percentage of visits that have entered the funnel but did not complete it. It is the number of funnel exits divided by the number of funnel entries.
funnel_abandoned_rate (API)

Funnel conversion rate

The percentage of visits that have completed the funnel after entering it. It is the number of funnel conversions divided by the sum of all funnel entries.
funnel_conversion_rate (API)

Funnel conversions

The number of visits that have completed the funnel.
funnel_nb_conversions (API)

Funnel entries

The sum of all visits that have entered the funnel.
funnel_sum_entries (API)

Funnel exits

The sum of all visits that have left the funnel before converting the funnel.
funnel_sum_exits (API)

Genomsnittlig besökstid (i sekunder)

Den genomsnittliga längden på ett besök.
avg_time_on_site (API)

Genomsnittlig tid för generering

Den genomsnittliga tiden det tog att ladda sidan. Det här mätvärdet inkluderar tiden som det tar servern att ladda sidan, plus tiden det tar för servern att visa sidan för besökaren. En låg genomsnittstid här betyder att sidan är snabb!
avg_time_generation (API)

Genomsnittlig tid på sidan

Den genomsnittliga tid som besökaren tillbringade på denna sida (bara sidan, inte hela webbplatsen).
avg_time_on_page (API)

Hesitation time

The time a visitor hesitated to start filling out this field. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the first change.
nb_field_hesitation_time (API)

Hesitation time

The time a visitor waited before starting to interact with a form. The time is calculated as the difference between the time of the page load and the time of the first interaction with a form (for example focusing a form field, typing a letter in a form or selecting a value in the form). The time is counted only while the browser window is active.
nb_form_time_hesitation (API)

Händelser

Antalet händelser som utförts av besökarna. Händelser kan vara sidvisningar, webbplatssökningar, nedladdningar eller utlänkar.
nb_actions (API)

Händelser med ett värde

Antal händelser där en händelses värde fastställdes
nb_events_with_value (API)

Händelser per besök

Det genomsnittliga antalet händelser (sidvisningar, webbplatssökningar, nedladdningar eller utlänkar) som utfördes under besöken.
nb_actions_per_visit (API)

Högsta värde

Det maximala värdet för denna händelse
max_event_value (API)

Impressions

An impression is counted each time your website is displayed in a search engine results page.
nb_impressions (API)

Ingångar

Antal besök som startade på denna sida.
entry_nb_visits (API)

Interactions

The number of times your form viewers have interacted with this field in total. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions (API)

Interactions on submit

The number of times a form viewer has interacted with this field and then submitted the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_submitted (API)

Interactions when unsubmitted

The number of times a form viewer has interacted with this field and then did not submit the form. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_interactions_unsubmitted (API)

Klickade i sökresultaten

Antalet besök som sidan fått genom att besökare sökt på webbplatsen och sidan fått klick i sökresultatet.
nb_hits_following_search (API)

Left blank on conversion

The total number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
nb_field_leftblank_converted (API)

Left blank on submit

The total number of times this field was left empty when the form was submitted.
nb_field_leftblank_submitted (API)

Medelvärdet för alla värden för denna händelse

Medelvärdet för alla värden för denna händelse
avg_event_value (API)

Minsta värde

Det lägsta värdet för denna händelse
min_event_value (API)

Nedladdningar

Antalet gånger som denna länk klickades på.
nb_downloads (API)

Omvandlingsgrad

Andelen besök som utlöste en målomvandling.
conversion_rate (API)

Proceeded

The number of visits that proceeded to the next interaction and did not exit your website or app.
nb_proceeded (API)

Proceeded Rate

The percentage of visits has performed another interaction after performing an interaction.
proceeded_rate (API)

Rate left blank on conversion

The number of times this field was left empty when the form was submitted and converted.
avg_field_leftblank_converted (API)

Rate left blank on submit

The number of times this field was left empty when the form was submitted.
avg_field_leftblank_submitted (API)

Refocus rate

The number of times this field was refocused after interacting with it initially. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
field_refocus_rate (API)

Refocuses

The total number of times a visitor has refocused this field before they submitted a form or left it. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_refocuses (API)

Sammanlagda värdet

Summan av händelse värdena
sum_event_value (API)

Sidvisningar

Antalet gånger som denna sida besöktes.
nb_pageviews (API)

Step entries

The number of visits that have entered the funnel at this step.
step_nb_entries (API)

Step exits

The number of visits that have left the funnel at this step.
step_nb_exits (API)

Step proceeded

The number of visits that have proceeded from this step to the next step in the funnel.
step_nb_proceeded (API)

Step visits

The number of visits that have entered this step of the funnel.
step_nb_visits (API)

Sökningar

Antalet besök som sökte efter detta nyckelord i din webbplats sökmotor.
nb_searches (API)

Sökningar (Händelser)

Antalet besök som sökte efter detta nyckelord i din webbplats sökmotor.
nb_visits (API)

Sökresultatsidor

Ibland klickar användare som söker på din webbplats på "nästa" för att visa flera resultat. Detta är det genomsnittliga antalet sidor med sökresultat som visas för det här nyckelordet.
nb_pages_per_search (API)

Time spent

The total time spent on this form field in seconds. The time is measured from the moment a visitor focuses this field until they make the last change or until they leave the field again. If a visitor interacts with this field several time before submitting or leaving the form, all time spent on this field will be summed. The time spent includes the hesitation time.
nb_field_time_spent (API)

Time spent

The total time all visitors spent on a form in total. The time is calculated as the difference between the first interaction with a form field (for example a field focus) and the last interaction with a form.
nb_form_time_spent (API)

Time to first submit

The time it took the visitor to submit a form. It is the difference between the first interaction with the form (for example a field focus) and the time the visitor submits the form.
nb_form_time_to_first_submission (API)

Time to form conversion

The time it took the visitor to complete a form successfully. If the visitor completes the form on the first submit, it is equal to the "time to first submission". If a visitor submits a form several times, it equals to the time spent on the form in total.
nb_form_time_to_conversion (API)

Totala händelser

Totala antalet händelser
nb_events (API)

Totala sidvisningar

Antalet gånger som denna sida besöktes.
nb_hits (API)

Unika besökare

Antalet unika besökare på webbplatsen. Varje besökare räknas bara en gång, även om de besökt webbplatsen flera gånger under en dag.
nb_uniq_visitors (API)

Unika klick (Händelser)

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_visits (API)

Unika nedladdningar

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_uniq_downloads (API)

Unika nedladdningar (Händelser)

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_visits (API)

Unika sidvisningar

Antalet besök som innefattade denna sida. Om en sida visas flera gånger under ett besök, så räknas detta endast en gång.
nb_uniq_pageviews (API)

Unika sidvisningar (Händelser)

Antalet besök som innefattade denna sida. Om en sida visas flera gånger under ett besök, så räknas detta endast en gång.
nb_visits (API)

Unika utlänkar

Antalet besök som involverade ett klick på denna länk. Om en länk klickades på flera gånger under ett besök, så räknas det bara en gång.
nb_uniq_outlinks (API)

Unique amendments

The number of form viewers that have amended this field at least once. An amendment is counted when a visitor changes this field (for example types something into a form field or selects a value), then moves on to another field and comes back to this field to change it again. An amendment is also counted when a visitor changes this field, submits the form, and then changes it again to correct a form validation error.
nb_field_uniq_amendments (API)

Unique changes

The number of form viewers that have changed this field at least once. A first change is counted as soon as a visitor for example types something into a text field or selects a value. Further changes are only counted when the visitor moves on to another field and comes back to this field to change it again.
nb_field_uniq_changes (API)

Unique cursors

The number of form viewers that have used any of the cursor keys on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_cursor (API)

Unique deletes

The number of form viewers that have used the backspace or delete key on this field at least once. This metric is only available for text fields.
nb_field_uniq_deletes (API)

Unique drop offs

The number of form viewers that interacted with this field last, when they did not submit the form.
nb_field_uniq_dropoff (API)

Unique entries

The number of form viewers that have interacted with this field first, when they started to fill out a form. An interaction can be either a field focus or a field change.
nb_field_uniq_entries (API)

Unique interactions

The number of form viewers that have interacted with this field at least once. An interaction is counted when a visitor focuses a field or changes the value of it. If a field has an auto focus, such focuses are ignored and do not count as an interaction.
nb_field_uniq_interactions (API)

Unique refocuses

The number of form viewers that have refocused this field at least once. A refocus is counted when a visitor focuses this field, then focuses another field, and then focuses this field again.
nb_field_uniq_refocuses (API)

Utflöde (Händelser)

Andelen besök som lämnade webbplatsen efter att ha besökt denna sida.
exit_rate (API)

Utgångar

Antal besök som avslutades på denna sida.
exit_nb_visits (API)

Utgångar

The number of visits that did not left after this interaction.
nb_exits (API)

Utlänkar

Antalet gånger som denna länk klickades på.
nb_outlinks (API)

Alla hänvisningar (Hänvisningar)

Den här rapporten visar all din hänvisningstrafik i en sammanslagen rapport, den listar alla webbsidor, nyckelord och kampanjer som dina besökare har använt sig av för att hitta din webbsida.

Anpassade variabler (Besökare)

Denna rapport innehåller information om din anpassade variabler. Klicka på ett variabelnamn för att se fördelningen av värdena.
För mer information om anpassade variabler i allmänhet, läs dokumentationen om anpassade variabler på piwik.org

Besök efter besöksnummer (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som var det N:e besöket, dvs. besökare som besökt din webbplats minst N gånger.
Observera att du kan visa rapporten på andra sätt än som ett taggmoln. Använd kontrollerna längst ned i rapporten för att göra det.

Besök efter dagar sedan senaste besöket (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som var från besökare vars senaste besök var ett visst antal dagar sedan.

Besök efter lokal tid (Besökare)

Denna graf visar vad klockan var i besökarens tidszon vid deras besök.

Besök efter servertid (Besökare)

Denna graf visar vad klockan var i serverns tidszon vid besöket.

Besök efter veckodag (Besökare)

Den här grafen visar antalet besök din webbplats fått per veckodag.

Besökets längd (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som hade en viss total varaktighet. Inledningsvis så visas rapporten som ett taggmoln, vanligare varaktighet visas i ett större typsnitt.
Observera att du kan visa rapporten på andra sätt än som ett taggmoln. Använd kontrollerna längst ned i rapporten för att göra det.

Forms Overview (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are doing by giving you insights into the number of form views, form staters, form submissions, form conversions, and more.

Forms overview last 30 minutes (Forms)

This report gives you an overview of how your forms are currently doing within the last X minutes or hours.

Internetleverantör (Besökare)

Denna rapport visar vilka Internetleverantörer dina besökare använde för att få åtkomst till webbplatsen. Du kan klicka på en leverantörs namn för mer information.
Om Piwik inte kan avgöra en besökares leverantör, så listas den som IP.

Konfiguration (Besökare)

Denna rapport visar de vanligaste övergripande konfigurationer som besökarna hade. En konfiguration är en kombination av ett operativsystem, en webbläsare och en skärmupplösning.

Kontinent (Besökare)

Den här rapporten visar vilka kontinenter dina besökare var på när dom besökte webbplatsen.

Land (Besökare)

Den här rapporten visar vilka länder dina besökare var i när dom besökte webbplatsen.

Lista över plugins (Besökare)

Denna rapport visar vilka plugins i webbläsaren som besökarna hade aktiverat. Denna information kan vara viktig för att välja rätt sätt att leverera ditt innehåll.

Most popular forms last 30 minutes (Forms)

This report shows your most popular forms within the last X minutes or hours.

Målsidor (Händelser)

This report contains information about the entry pages that were used during the specified period. An entry page is the first page that a user views during their visit.
The entry URLs are displayed as a folder structure.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Målsidors titel (Händelser)

Den här rapporten innehåller information om sidtitlar för målsidorna som använts under den valda perioden. Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Nedladdningar (Händelser)

I denna rapport kan du se vilka filer som besökarna har laddat ner.
Vad Piwik räknar som en nedladdning är klicket på en nedladdningslänk. Oavsett om nedladdningen slutfördes eller inte.

Nyckelord (Hänvisningar)

Rapporten visar vilka nyckelord som användarna sökte efter innan de hänvisades till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen kan du se fördelningen av sökmotorer som användes för nyckelordet.

Nyckelord från webbplatssökningar (Händelser)

Den här rapporten listar nyckelorden som besökare sökt efter med din interna sökmotor.

Att spåra sökningar som besökare gör på webbplatsen är ett väldigt effektivt sätt att lära sig mer om vad dom letar efter. Det kan hjälpa till med nya idéer för innehåll eller nya produkter som potentiella kunder letar efter. Det kan även förbättra den allmänna upplevelsen besökarna får på din webbplats.

Läs mer om spårning för hur dina besökare använder din sökmotor.

Nyckelord utan resultat (Händelser)

Att spåra sökningar som besökare gör på webbplatsen är ett väldigt effektivt sätt att lära sig mer om vad dom letar efter. Det kan hjälpa till med nya idéer för innehåll eller nya produkter som potentiella kunder letar efter. Det kan även förbättra den allmänna upplevelsen besökarna får på din webbplats.

Den här rapporten listar nyckelorden som inte gav något resultat. Möjligtvis kan webbplatsens sökmotor förbättras eller så letar besökarna efter innehåll som inte finns (ännu?)

Region (Besökare)

Den här rapporten visar vilka regioner dina besökare var i när dom besökte webbplatsen.
För att se data i den här rapporten måste du ställa in GeoIP i inställningarna, under fliken Geolocation. Dom kommersiella versionerna av GeoIP-databaserna från Maxmind är mer exakta än dom som är gratis. Klicka här för att se hur exakta dom är.

Sidor från en webbplatssökning (Händelser)

När besökare söker på din webbplats så letar dom efter en speciell sida, innehåll, produkt eller tjänst. Den här rapporten listar de sidor med flest klick efter en intern sökning. Med andra ord, en lista med dom mest sökta sidorna av besökare som redan hittat till din webbplats.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Sidor per besök (Besökare)

I denna rapport kan du se hur många besök som involverade ett visst antal sidvisningar. Inledningsvis så visas rapporten som ett taggmoln, vanligare sidor visas i ett större typsnitt.
Observera att du kan visa rapporten på andra sätt än som ett taggmoln. Använd kontrollerna längst ned i rapporten för att göra det.

Sidtitlar (Händelser)

Denna rapport innehåller information om titlarna på de sidor som har besökts.
sidans titel är HTML-taggen <title> som de flesta webbläsare visar i sina fönster titel.

Sidtitlar från en webbplatssökning (Händelser)

När besökare söker på din webbplats så letar dom efter en speciell sida, innehåll, produkt eller tjänst. Den här rapporten listar de sidor med flest klick efter en intern sökning. Med andra ord, en lista med dom mest sökta sidorna av besökare som redan hittat till din webbplats.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Sociala Nätverk (Hänvisningar)

I denna tabell kan du se vilka webbplatser som hänvisade besökare till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen så kan du se vilka webbadresser som länkarna till din webbplats var på.

Stad (Besökare)

Den här rapporten visar vilka städer dina besökare var i när dom besökte webbplatsen.
För att se data i den här rapporten måste du ställa in GeoIP i inställningarna, under fliken Geolocation. Dom kommersiella versionerna av GeoIP-databaserna från Maxmind är mer exakta än dom som är gratis. Klicka här för att se hur exakta dom är.

Sök kategorier (Händelser)

Den här rapporten listar kategorierna som besökarna valt när dom gjort en sökning på din webbplats.
T.ex. så har e-handelssidor vanligtvis kategorier som gör att besökarna kan begränsa sökningen till produkter i en vald kategori

Sökmotorer (Hänvisningar)

Rapporten visar vilka sökmotorer som hänvisat användare till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen så kan du se vad användarna sökte på, på en specifik sökmotor.

Typ av källa (Hänvisningar)

Denna tabell innehåller information om fördelningen av hänvisningsadressernas typer.
Direkttrafik: A visitor has entered the URL in their browser and started browsing on your website - they entered the website directly.
Sökmotorer: En besökare hänvisades till din webbplats genom en sökmotor.
se "Sökmotorer och nyckelord" rapport för mer detaljer.
Webbsidor: Besökaren följde en länk på en annan webbplats som länkade till din webbplats.
Se rapporten "Webbplatser" för mer information.
Kampanjer: Besökare som kom till din webbplats som resulterades av en kampanj.
Se rapporten "Kampanjer" för mer information.

Utgångssidor (Händelser)

This report contains information about the exit pages that occurred during the specified period. An exit page is the last page that a user views during their visit.
The exit URLs are displayed as a folder structure.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Utgångssidors titel (Händelser)

Den här rapporten innehåller information om sidtitlar för utgångssidorna som använts under den valda perioden. Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Utlänkar (Händelser)

Denna rapport visar en hierarkisk lista över utlänkarnas webbadresser som klickades på utav dina besökare. En utlänk är en länk som leder besökaren bort från webbplatsen (till en annan domän).
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Webbadresser (Händelser)

Denna rapport innehåller information om webbadresserna som har besökts.
Tabellen ordnas hierarkiskt, webbadresserna visas som en mappstruktur.
Använd plus- och minusikonerna till höger för att navigera.

Webbläsare (Besökare)

Denna rapport innehåller information om vilken typ av webbläsare dina besökare använde. Varje version av webbläsare är listad separat.

Webbläsarmotorer (Besökare)

Detta diagram visar besökarnas webbläsare uppdelat i webbläsarfamiljer.
Den viktigaste informationen för webbutvecklare är vilken typ av renderingsmotor besökarna använder. Etiketterna innehåller namnen på de renderingsmotorn följt av den vanligaste webbläsaren med den motorn inom parentes.

Webbsidor (Hänvisningar)

I denna tabell kan du se vilka webbplatser som hänvisade besökare till din webbplats.
Genom att klicka på en rad i tabellen så kan du se vilka webbadresser som länkarna till din webbplats var på.

Glossary in other languages

The Analytics glossary is available in 54 languages:

አማርኛ, العربية, Беларуская, Български, বাংলা, Bosanski, Català, Čeština, Cymraeg, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, English, Español, Eesti, Euskara, فارسی, Suomi, Français, Galego, עברית, हिन्दी, Hrvatski, Magyar, Indonesia, Íslenska, Italiano, 日本語, ქართული, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk bokmål, Nederlands, Nynorsk, Polski, Português (Brasil), Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Shqip, Српски, Svenska, தமிழ், తెలుగు, ไทย, Tagalog, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文, 繁體中文

If you want to contribute a new term or improve one of the translations, click here.

About

We'd love to hear from you! Contact us by email or meet us in the forums.

This is the glossary for Piwik, the Free analytics platform that helps you keep full control of your data.